Servicii oferite

Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Comunicarea actelor de procedură

Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească

Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă

Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

Executari directe:
– Evacuari
– Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
– Vizitarea minorului
– Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

Executari indirecte:
– Urmarirea mobiliara a creantelor
– Urmarirea imobiliara a creantelor

Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin

Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)

Procese-verbale de oferta reala

Confiscari

Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti